Licencētā makšķerēšana

img

Licencētā makšķerēšana, kas vairumā pasaules civlizēto valstu ir pašsaprotama norma, Latvijā pastāv kopš 1996. gada. Tā ir nozīmīga ne tikai kā viena no rekreācijas iespējām, bet arī uzliek zināmus pienākumus gan organizētājam, kam jāveic organizatoriskais darbs un daļa līdzekļu jāiegulda ūdenstilpes uzturēšanai, gan visām institūcijām, kas saskaņo licencētās makšķerēšanas nolikumu un uzrauga tā izpildi.

Praksē apstiprināts, ka ūdenstilpēs, kur ieviesta licencētā makšķerēšana, būtiski uzlabojas zivju resursu aizsardzība un uzraudzība. Licencētās makšķerēšanas vietās tiek papildināti zivju resursi, tā saistīta ar infrastruktūras labiekārtošanu un apkārtējās vides sakopšanu. Ūdenstilpnes piekrastes iedzīvotājiem paveras papildus iespējas attīstīt mazo uzņēmējdarbību piedāvājot naktsmītnes, ēdināšanas, servisa un citus pakalpojumus. Kā īpaši nozīmīga servisa nozare ir gida (pavadoņa) pakalpojumi, kas attīstoties licencētajai makšķerēšanai iegūst aizvien lielāku nozīmi.

Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā ieviesta pamatojoties uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” atzinumu. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”.

Licenču iegāde

Licences varēs iegādāties sākot ar 2022. gada 31. decembri plkst. 12:00 iegādes vietnē www.manacope.lv.

Par pieejamām licenču iegādes vietām klātienē informēsim pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas pašvaldībās.

Svarīgi - makšķerēšanas atskaites iesniedzmas ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc makšķerēšanas. Atskaitēs norādāmas visu sugu noķertās zivis neatkarīgi vai tās paturētas vai atlaistas. Atskaites iesniedzamas arī gadījumos, kad zivis nav noķertas. Godprātīga atskaišu iesniegšana palīdz novērtēt zivju resursus Gaujas upes baseinā un pieņemt precīzākus lēmumus attiecībā uz makšķerēšanas kārtību.